حاکمیت قانون پایه و اساس جوامع دوست‌ دار تامین عدالت، فرصت و صلح است که خود زیربنایی برای توسعه، احترام‌ به حقوق اساسی جامعه و وجود دولتی پاسخگو محسوب می‌ شود. 

نتایج به دست آمده از اندازه ‌گیری شاخص حاکمیت قانون در سال ۲۰۲۱ برای ۱۳۹ کشور جهان، نشان می ‌دهد  ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال مزبور  در رتبه ۱۱۹ (بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۲۰) قرار داده است. رتبه ایران در میان ۸ کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقای مورد بررسی در این گزارش نیز ۷ است.