نتیجه گزارش تحلیلی گروه مالی دانایان حاکی از آن است که در ایران به ازای بیکاری هر نفر، زندگی ۳.۶ نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

نسبت وابستگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.

این تحلیل به استناد داده‌های سازمان جهانی کار همچنین نشان می‌دهد که در کشورهای آمریکا، آلمان، ترکیه، نروژ و چین به ازای چند نفر، یک شاغل وجود دارد.

در کشورهای مقایسه‌شده، چین و نروژ از نظر نسبت وابستگی (بار تکفل خالص) بهترین شرایط را دارند.