جمال حسین‌‌‌‌‌‌زاده، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌‌‌های گوشتی می گوید: اگرچه قیمت ۴۲۰۰ برای ارز ترجیحی از همان ابتدا غیرواقعی بود اما تصمیم به حذف به آن بازار فرآورده های گوشتی را با نوسان مواجه کرد به طوری که روی جذب مشتریان این بازار اثر منفی گذاشت.

به گفته او در فاصله دو سال اخیر قیمت ها در این بازار ۲.۵ برابر شدند و گرایش مشتریان به سمت کالاهای ارزان قیمت و بدون گوشت بیشتر شده است.

او از دو اتفاق مهم دیگر این بازار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ خبر می دهد.