به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی در سال گذشته 5.7 درصد براورد شده این در حالیست که رشد اقتصادی بدون نفت 3.4 درصد بوده است. این امر نشان می دهد رشد اقتصادی محقق شده در سال گذشته بسیار متأثر از نفت بوده است. رشد اقتصادی کل و رشد بدون نفت در سال 1401 به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد بوده که گویای اختلاف ناچیز رشد با نفت و بدون نفت است. با توجه به اختلاف بالای رشد اقتصادی کل با رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته میتوان گفت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت در سال 1402 بسیار شدید تر شده است.

همچنین با وجود اینکه وعده مسئولان دولتی بر رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعت بوده و از استقلال اقتصاد کشور از نفت تاکید می‌کردند اما آمارها حاکی از آنست که نرخ رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در سال گذشته منفی بوده است.

به طور کلی میتوان گفت که هرچه به پایان سال 1402 نزدیک تر می‌شویم، رشسد اقتصادی کند تر می‌شود، این در حالیست که رشد اقتصادی در سال 1401 در فصول مختلف تقریبا ثبات داشته است.

نفت بازیگر اصلی رشد اقتصادی

براساس گزارش مرکز آمار، اقتصاد ایران در فصل بهار سال 1401 رشدی معادل 6.2 درصد را به ثبت رساند. رشد اقتصادی در مدت مشابه سال گذشته برابر با 7.9درصد بوده است. به عبارت دیگر در سه ماهه اول سال 1402 رشد اقتصادی 1.7 واحد درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 1401 بوده است.

با وجود اینکه رشد اقتصادی در بهار 1402 نسبت به فصل مشابه 1401 افزایش یافته اما شاهد ان هستیم که رشد اقتصادی بدون نفت در همین بازه زمانی پایین‌تر آمده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1401 ، 4.8 درصد بوده است. این نرخ در بازه زمانی مشابه در سال گذشته به 7.5درصد رسیده است.

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره زمانی یعنی 6ماهه اول 1401 و نیمه اول سال قبل تقریبا بدون تغییر مانده است. به طوری که نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال 1401، 5درصد و سال گذشته 5.1 درصد بوده است.

030330

نفت زمستان را گرم کرد

رشد اقتصادی کلی در 9ماهه اول سال 1401، 4.8 درصد بوده است که با افزایش 1.9 واحد درصدی در مدت مشابه سال گذشته به 6.7 درصد رسید. این در حالیست که رشد اقتصادی بدون نفت سال 1401 از 1402 بالاتر بوده است. بر این اساس در 9 ماهه نیز هم نفت نجات بخش اقتصاد ایران بوده است.

آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سالانه در سال 1401، 5.1 درصد بوده که با افزایش 0.6 واحد درصدی به 5.7 درصد در سال 1402 رسید. رشد اقتصادی بدون نفت از 4.8 درصد در سال 1401 با کاهش 1.4 واحد درصدی به 3.4 درصد در سال گذشته رسیده است.

بنابراین راز افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1402 به رشد بخش نفت مربوط می‌شود. رشد تولید نفت در سال 1401 ، 6.6 درصد بوده است که  در سال گذشته به 20.3 درصد رسید.

زمستان 1402، سرعتگیر رشد اقتصادی

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که چرا میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال 1402 برابر5.7 درصد بوده در حالی که نرخ رشد دوره های سه ماهه، 6ماهه و 9ماهه سال گذشته بالاتر از نرخ میانگین محاسبه شده است. دلیل این امر نرخ رشد زمستان سال 1402 است. نرخ رشد فصل انتهایی سال گذشته برابر 2.9 درصد بوده است که کمترین نرخ رشد فصلی در دو سال اخیر محسوب می‌شود.