او در ادامه سخنان خود به ارائه شواهدی برای اثبات این مدعا پرداخت.