به گزارش اکوایران، روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر مسیر بی سابقه را ثبت کرده است. در این بازار بانک ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی اقدام به استقراض نقدینگی می کنند. این اوراق تاریخ سررسید معلوم و نرخ سود مشخصی دارد که همواره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. تاریخی که دوسال است همچنان هفت روزه بوده و نرخ سود آن در ماه های اخیر در 21 درصد ثابت مانده است.

 با این حساب پول قرض گرفته شده باید دوباره از سوی بانک ها به بانک مرکزی عودت داده شود. 

در نهایت دادوستد بانک ها با بانک مرکزی در این معاملات، رسوبی را در بانک مرکزی به همراه دارد که مستقیما در پایه پولی قرار گرفته و می تواند موجب رشد این شاخص شود.

بازار باز

رکوردزنی در مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز

در هفته منتهی به 19 دی ماه، مجموعا 113 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق شده و در مقابل 107 همت از سوی بانک ها عودت داده شد.

در نهایت طبق آمار و ارقام در این هفته خالص عملکرد بانک مرکزی در این هفته بسط حدودا 5 هزار و 500 میلیارد تومان پول بوده است این میزان پولی است که در این هفته نزد بانک ها رسوب کرده و هنوز برگشت داده نشده است.

به همین طریق کسر کل پولی که بانک ها در معاملات برگشت داده اند از مجموع بسط های شکل گرفته در این بازار  نشان دهنده مانده نقدینگی نزد بانک ها خواهد بود. این رقم در هفته اخیر به حدود 95 هزار و 280 میلیارد تومان رسیده است.

این بیشترین میزان این شاخص از نیمه سال گذشته تاکنون بوده است. شاخصی که مستقیما در پایه پولی محاسبه شده و با رشد این متغیر تورم‌ساز در کشور می تواند منجر به افزایش تورم شود.

این در حالی است که بانک مرکزی در نظر دارد تا بالا بردن معاملات بازار باز از رشد نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کرده و این نرخ را در مرز 21 درصد ثابت نگه دارد.

ثبات نرخ سود موزون در عملیات بین بانکی

کلا بانک مرکزی در دو بازار می تواند پاسخ گوی نیاز نقدینگی بانک ها باشد. در بازار باز و بازار بین بانکی. در بازار باز نرخ سود تزریق پول در سطح 21 درصد ثابت مانده و نرخ سود اعتبارات قاعده مند این نهاد در بازار شبانه نیز در مرز 22 درصد سه سال است که تغییری نداشته است.

باتوجه به آن که در هفته های اخیر حجم تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار باز به مراتب بیشتر از بازار شبانه بوده و در بازا ربین بانکی تنها هزار و 260 میلیارد تومان نقدینگی تزریق شده بنابراین نرخ سود موزون عملیات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نیز برابر با 21.01 درصد بوده و برای هفته های متوالی در این مرز ثابت باقی مانده است.

بازار باز