روند نرخ سود در بازارهای مالی به نوعی می تواند علامتی از وضعیت رونق در بازارها و سیاست های کلان اقتصادی را در برداشته باشد. در همین خصوص در هفته های اخیر بانک مرکزی سیاست خود را بر رشد نرخ بهره بین بانکی چیده است. در این رابطه نیز بانک مرکزی در ابتدا نرخ سود سپرده های بانکی را ارتقا داد. رویدادی که در ادامه منجر به افزایش دامنه نرخ بهره بین بانکی منجر شده و این دامنه را از 14 تا 22 درصد به 17 تا 24 درصد رسانید. در شرایط تورمی به باور بسیاری رشد نرخ بهره بین بانکی اثری مهم در کاهش تورم خواهد داشته یا حداقل از رشد بیشتر آن جلوگیری خواهد کرد.

رشد نرخ بهره بین بانکی در کشور در ادامه، خیز سایر بازارهای مالی را به همراه داشته است. پس از آن که در هفته نخست از آخرین ماه سال جاری نرخ سود بین بانکی قله هفت ساله را فتح کرد نرخ سود در بازار باز نیز به رکورد بی سابقه رسید. اتفاق مهمی که کاهش استقراض بانک ها را در پی داشت. در ادامه دولت نیز بی سابقه ترین انعطاف خود را در بازار اولیه نشان داد.

بازار اولیه اوراق بدهی معاملاتی است که در آن، دولت با فروش اوراق نقدی به بانک ها و بورسی ها سعی در درآمدزایی غیرتورمی دارد. بالاتر بودن نرخ سود اوراق بدهی دولتی در این بازار به نوعی سودآورتر کردن مشارکت در تامین کسری بودجه برای مشتریان است. در همین رابطه دولت نرخ سود را به سطحی بی سابقه رسانده که مشارکت بالای خریداران اوراق را به همراه داشت.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند نرخ سود در بازارهای مالی کشور برای دومین هفته متوالی رکوردزنی کرده است. بررسی ها مجموعا درسه بازارِ تشکیل شده در هفته اول اسفندماه، روایت از رکوردهای تاریخی ای دارد که تاکنون تجربه نشده بود. نخستین بازاری که این رکورد را تجربه کرده، بازار اولیه اوراق بدهی است که در آن دولت به تامین کسری بودجه خود می پردازد.

رکوردزنی در نرخ سود اوراق بدهی دولتی هفته نخست اسفند

در هفته منتهی به 3 اسفندماه حراج اوراق بدهی دولتی به مرحله چهلم خود در سال جاری رسیده است. در این بازار دولت اوراق بدهی به مشتریان خود می فروشد تا از این طریق بتواند نیازهای مالی خود را تامین کند. آن چه مهم ترین عامل جذاب برای مشارکت مشتریان در این بازار قلمداد می شود نرخ سود اوراق عرضه شده است. در همین رابطه در هفته منتهی به 3 اسفند ماه اراد 124 با نرخ سود 25.5 درصد به فروش رفته که در دامنه معاملات سال های اخیر بیشترین رکورد این شاخص را دارا بوده است.

افزایش نرخ سود از سوی دولت در ادامه باعث رشد قابل توجه معاملات در بازار اولیه شده و بانک ها و بورسی ها با سهمی برابر مجموعا نزدیک به هزار میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. اوراقی که بانک ها در این بازار خریداری می کنند ابزاری مهم در جهت قرض پول از بانک مرکزی در بازار باز محسوب می شود.

اوراق بدهی

ثبت رکوردی دیگر در بازار باز  

براساس داده های بانک مرکزی در عملیات بازار باز هفته نخست آخرین ماه سال، حدود 105 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق شد. این رقم نسبت به هفته قبل 15 همت کمتر شده است. دادوستد در این بازار تاریخ سررسید یک هفته ای داشته و با خرید و فروش اوراق میان بانک ها و بانک مرکزی انجام می شود. 

براساس داده های ثبت شده در بانک مرکزی، نرخ سود معاملات بازار اولیه برابر با 23 درصد بوده و رکورد دار در تاریخ برگزاری بازار بوده است.

افزایش این نرخ به نوعی از حجم معاملات این بازار کاسته و در ادامه رشد نرخ بهره بین بانکی را در برداشته است.

رکوردزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست اسفند

با رشد نرخ سود بازار باز، نرخ بهره بین بانکی نیز در کشور روندی صعودی پیدا کرد. این شاخص در بازار شبانه به دست می آید که مبتنی بر بده بستان بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری در این بازار است.

اعتبارات قاعده مند در این بازار که نشان دهنده مشارکت بانک مرکزی در تزریق کوتاه مدت پول دربانک ها است در سطح 5 هزار میلیارد تومان رقم خورده است.

با این حال داده های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی در این مقطع برابر با 23.01 درصد به ثبت رسیده که در بازه هفت سال گذشته بی سابقه بوده است.