رفع کسری بودجه و ناترازی بانکی با اجرای برنامه هفتم توسعه

اصلاح نظام بانکی، به‌خصوص بانک‌هایی که خلق پول دارن، اعم از خصوصی و دولتی

استقلال و قدرتمندسازی بانک مرکزی و مبارزه با جریان‌های خلق پول