او معتقد است: استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور برای همه افراد جامعه باید به سمت عدالت باشد و اگر کسب و کاری راه اندازی شود که هزاران واحد صنفی دچار آسیب شود و هزاران نفر دچار آسیب و خسران شود، نیاز به رسیدگی و آسیب شناسی دارد.