برنده جایزه ویژند باید دارای چه شاخصه هایی باشد؟

به گفته امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان این همایش فرصت ویژه ای را برای برندها و صاحبان برند خلق می کند تا مورد ارزیابی قرار گیرند.

آنچه که در پایان نمایش به دنبال آن هستیم، تعیین یک روز به عنوان روز ملی برند است، بخاطر خلق ارزش افزوده ای که رقم می زند.