به گزارش اکو ایران، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت واگذاری خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر ذیل قانون حمایت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

با توجه به اظهارات عبدالله توکلی لاهیجانی مادران دارای دو فرزند و بیشتر می توانند که تا کنون نسبت دریافت خودرو از شرکت های خودروساز اقدام نکرده اند، می توانند امیدوار باشند تا با تداوم برنامه های تشویقی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته، نسبت به خریدارای خودرو به قیمت کارخانه از مسیر لاین ویژه ای که قانون یاد شده برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر باز کرده، امیدوار باشند.

شرکت های خودروساز بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید 50 درصد هر طرح فروشی که برگزار می کنند را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.

آمارها نشان می دهد از زمان تکلیف این قانون به شرکت های خودروساز تا کنون حدود 835 هزار دستگاه خودرو در دسترس مادران دارای دو فرزند و بیشتر قرار گرفته اما آن طور که از سوی سیاست گذار خودرویی اعلام شده حدود 293 هزار دستگاه از خودروها با توجه به واریز وجهی که از سوی مادران دارای دو فرزند صورت گرفته در نوبت فاکتور شدن قرار دارند. از این تعداد حول و حوش 270 هزار دستگاه خودرو به مادران واگذار شده و نزدیک به 23 هزار دستگاه خودروی دیگر نیز با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در زمان مقرر به مادرانی که خریدار این خودروها هستند واگذار خواهد شد.

خبر تداوم فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باعث می شو که مادرانی که شرایط را دارند، خوشحال شده و نسبت خریدارای خودرو به قیمت کارخانه امیدوار باشند. مادران منتظر هستند تا سومین طرح فروش گسترده فروش از مسیر سامانه یکپارچه بازگشایی شود تا آنها با توجه به خودروهای عرضه شده نسبت به نام نویسی برای خودروها اقدام کنند. فراموش نکنیم چنانچه سامانه یکپارچه فروش خودرو به هر دلیل از مسیر عرضه خودرو حذف شود اما همچنان شرکت های خودروساز با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف هستند تا 50 درصد محصولات عرضه شده خود را در دسترس مادران دارای دو فرزند و بیشتر قرار دهند. این قانون پابرجاست مگر اینکه قانون گذار تصمیم بگیرد تغییراتی در برنامه های تشویقی خود که ذیل این قانون تدارک دیده، انجام دهد.