این در حالیست که سیاست گذار خودرویی به بهانه اینکه خودروسازان از یک بازار انحصاری برخوردار هستند، قیمت ها را به خودروسازان دیکته می کند.