اما خط خبری از ۴ بامداد تا طلوع آفتاب جمعه چگونه بود؟ 

در این گزارش ببینید.