هدایت نقدینگی به سمت تولید

افزایش میزان تولید در کشور