البته او توضیح داد اثر تحریم‌ها روی بخش‌های دیگر اقتصاد ایران و بخش‌های فرعی کمتر از تاثیر آنها روی این دو بخش اصلی نبوده اما تحریم‌کنندگان ابتدا تمرکز را روی تحریم منابع درآمدی کشور یعنی فروش نفت و گاز گذاشتند و بعد از آن با استفاده از ابزارهای مالی یک سری تحریم‌ها را اعمال و اجرا کردند تا به هدف عدم دستیابی ایران به منابع درآمدی برسند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران توضیح می‌دهد که با روی کار آمدن ترامپ سقف صادرات نفت ایران به روایت‌هایی حتی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه هم کاهش پیدا کرد.

به گفته سلاح‌ورزی یکی از پیامدهای ناگوار تحریم‌ها روی حوزه نفت این بود که همزمان با تحریم‌ها شرکت‌های بین‌المللی که در حوزه نفت و گاز ایران فعال بودند از ایران خارج شدند،‌ ۲۲ شرکت از ۱۴ کشور دنیا در حال انجام فعالیت یا مذاکره در حوزه نفت و گاز ایران بودند که با آمدن ترامپ ایران را ترک کردند.

او توضیح داد: زمانی که مجبور شدیم صادرات نفتی کشور را کاهش دهیم، شرایط انبارداری کافی را نداشتیم و هزینه نگهداری نفت خام روی آب هم بالا بود به همین دلیل مجبور به کاهش تولید نفت شدیم این کاهش اجباری آسیب‌های جدی را به مخازن نفتی کشور وارد کرد تا جایی که بازیافت و برداشت از خیلی از مخازن نفتی غیرممکن شد.