سعید لیلاز می گوید: کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی سبب شده تا رشد اقتصادی که در آمارهای رسمی ثبت شده در سفره خانوارهای ایرانی لمس نشود.

نسخه کامل در سایت اکوایران