امیرحسین عسگری، پژوهشگر کلان داده معتقد است که توییتر فضای مانور اولیه است: «در آن فضا باید گفتمانی ایجاد شود و در نهایت ضریب بگیرد و به بسترهای دیگر منتقل شود. در توییتر اتفاق اصلی، مجاب کردن افرادی بود که در دور اول تمایلی به رای دادن نداشتند.»