اعضای شورای شهر پیش از افتتاح این مجموعه گفته بودند این طرح پیوست ترافیکی ندارد اما گویا بدون توجه به این موضوع سرای ایرانی با ۶ سرای مجزا در این محله افتتاح شد و بار ترافیکی نیز به این محله تحمیل شد.

موضوعی که تا زمان انتشار این گزارش تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده و زندگی کاسبان و‌‌ محلی ها را درگیر کرده است.

در این اوضاع سری زدیم به اهالی و کسبه این محله تا ببینیم وضعیت ترافیکی سه راه افسریه و خیابان‌های منتهی به سرای ایرانی در منطقه ۱۵ چگونه است و تجربه زیسته این شاهدان  محلی چیست؟