این اقدام به گفته او ارتباطی هم با میزان بارش برف ندارد و تاحد زیادی هم از تصادفات و ترافیک در مواقع برفی شهرها جلوگیری می‌کند.