به گزارش اکوایران ،وقتی اعداد و ارقام بخش منابع لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی سال 1403 شهرداری تهران را که زاکانی روی میز چمران گذاشت مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند رعایت اصل تخمینی بودن درآمدها در تدوین بودجه را با چالش بیش و کم نوشتن های درآمدهای سال 1403 شهرداری تهران به ویژه درآمدهای حاصل از شهر فروشی،تخلف فروشی، ضابطه فروشی بیش از پیش آشکار می کنند،اصلی که در بخشنامه بودجه سال 1403 شهرداریها ابلاغی وزارت کشور نیز بر رعایت آن تاکید شده بود و ظاهرا تهیه کنندگان لایحه بودجه در شهرداری تهران تمایلی به اجرای آن نداشته اند.

بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به لزوم رعایت اصل تخمینی بودن درآمدها با رعایت بخشنامه بودجه ابلاغی وزارت کشور به خبرنگار اکو ایران گفت: درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، بیش از هر چیز جنبه تخمینی دارد و این تخمین در چارچوب فنی و اجرایی که در بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود باید انجام شود.از طرف دیگر پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست و شهرداری در وصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در بودجه - به شرط آنکه به موجب قانون وصول شوند- مانعی ندارد و بر همین اساس بیش برآوردی یا کم برآوردی درآمدها در لایحه بودجه شهرداری باید توسط شورای شهر در مرحله بررسی و تصویب بودجه تعدیل شود تا یک بودجه واقعی برای اجراء به شهرداری ابلاغ شود. بر همین اساس وزارت کشور در جزء 2 بند ب ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال 1403 شهرداریها ؛ تاکید داشته است که پیش بینی افزایش یاکاهش درآمدها در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری باید متناسب با میانگین رشد درآمدها در پنج سال گذشته و عملکردواقعی بودجه به شرح گزارشهای تفریغ بودجه وسایر عوامل مؤثر ازجمله قانون درآمدپایدارو هزینه شهرداریها با ذکر دلایل توجیهی به پیوست لایحه پیشنهادی بودجه انجام شود، موضوعی که تهیه کنندگان لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به رعایت آن چندان توجه نکرده اند و در برآوردهای اعدادو ارقام بودجه بعضا حتی به روند میانگین طی شده از ابتدای دوره ششم نیز پایبند نمانده اند و هیچ مستندی در برگیرنده دلایل توجیهی پیشنهاد این درآمدها به پیوست لایحه در اختیار شورا قرار نگرفته یا برای آگاهی شهروندان منتشر نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به کم نوشتن درآمد ناشی از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به اکو ایران گفت: رقم پیش بینی شده برای درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات ( 90 % بند الف ماده 39قانون مالیات بر ارزش افزوده) در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری برابر با 20 هزار و 955 میلیارد تومان پیش بینی شده است و تهیه کنندگان لایحه در سال آینده برآورد افزایش 53 درصدی درآمد 13هزار و 686 میلیارد تومانی امسال را در ذهن می پرورانده اند و در هنگام نوشتن لایحه حواسشان نبوده که تا پایان آذرماه 1402 از محل این درآمد رقمی بالغ بر 12هزار و 992 میلیارد تومان درآمد کسب کند و بدون توجه به این موضوع برای سال آینده پیش بینی وصول 20 هزار و 955 میلیارد تومان درآمد ازعوارض برکالا و خدمات ( 90 % بند الف ماده 39قانون مالیات بر ارزش افزوده) در لایحه سال 1403 ارائه کرده اند،پیشنهادی که با کم برآوردی حداقل 11 هزار میلیارد تومانی نسبت به آنچه شهرداری در سال 1403 میتواند درآمد داشته باشد تنظیم شده است! برآورد رقم 17 هزار و 841 میلیارد تومانی برای درآمد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در متمم بودجه سال 1402 نیز توسط همین تدوین کنندگان بودجه یک ماه پیش از ارائه این لایحه نیز گواه غیر قابل انکاری بر کم برآوردی این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران است!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به برآورد عدد صفر برای درآمد حاصل از مازاد تراکم در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران در ادامه افزود: فارغ از مسائل مختلفی همچون غیر واقعی بودن و سیاسی بودن این صفر و نقش فرمول جدید محاسبه عوارض زیر بنا در فراهم کردن امکان درج این عدد صفر در لایحه بودجه سال 1403 بر اساس اعداد و عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از ابتدای فعالیت تا کنون باید بگویم در برآورد این عدد صفر نیز آقایان کم برآوردی کرده اند، زیرا بر اساس بخشنامه بودجه سال 1403 شهرداریها و نه ادعاهای گوش فلک کر کن و خنده دار زاکانی درباره تراکم نفروختن شهرداری،حداقل شهرداری در سال 1403 حتی با لحاظ این فرمول جدید عملکرد ریالی 15 هزار و 378 میلیارد تومانی در کسب درآمد از مازاد تراکم خواهد داشت، تهیه کنندگان لایحه بودجه آنقدر گوششان به حرف های زاکانی بوده و تلاش داشته اند حرف او را روی کاغذ پیاده کنند که یادشان رفته بود در سال 1402 با همین فرمول جدید که تراکم را به عنوان زیر بنا محاسبه می کند تا پایان آذرماه توانسته بودند 4 هزار و 56 میلیارد تومان درآمد کسب کنند و با لحاظ عملکرد 25 هزار و 119 میلیارد تومانی شهرداری از مازاد تراکم در دوره ششم با سیاستگذاری چمران و راهبری زاکانی،نوشتن درآمد صفر برای مازاد تراکم کم برآوردی است و در سال 1403 شهرداری از این محل حداقل 15 هزار و 378 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد، درآمدی که حتی اگر برای پنهان کردنش در ذیل عوارض زیربنا استفاده شود باز هم تغییری در ماهیت آن ایجاد نخواهد کرد!

شیخ رودی کم نوشتن های درآمدهای ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی در حوزه شهرسازی لایحه بودجه سال 1403 را بسیار آشکار توصیف کرد و در ادامه افزود: تدوین کنندگان بودجه در سال 1403 یک رژیم مالی با پرهیز از شهر فروشی،تخلف فروشی و ضابطه فروشی را روی کاغذ برای شهرداری تهران نوشته اند که هر آدم عاقلی آن را خنده دار و آرزوهای تهیه کنندگان و دور از واقعیت های مالیه شهری خو گرفته به درآمدهای ناشی از تخلف فروشی و ضابطه فروشی می داند. بر همین اساس برای درآمد عوارض بالکن و پیش آمدگی درآمد صفر پیش بینی شده و تهیه کنندگان لایحه بودجه چشمشان را بر 179 میلیارد تومان درآمدی که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذر 1402 از محل این عوارض کسب کرده بودند بسته اند! علاوه بر این تهیه کنندگان بودجه در پیش بینی درآمد عوارض قطع درختان هم چشمشان را به عملکرد واقعی شهرداری تهران بسته اند و برای سال 1403 رقم درآمد 700 میلیارد تومانی از قطع درختان را پیش بینی کرده اند،یعنی همان رقمی که در متمم بودجه سال 1402 را به شورای شهر پیشنهاد کردند را بدون هیچ افزایشی در بودجه سال 1403 تکرار کرده اند! این در حالی رخ داده است که شهرداری تا پایان آذرماه 1402 از قطع درختان در شهر510 میلیاردتومان درآمد کسب کرده است، با این وجود در سال 1403 درآمد از قطع درختان قرار است در حد رقمی که در متمم بودجه 1402 پیشنهاد شده بود ثابت بماند که این رقم نسبت به عملکرد واقعی شهرداری با کم نوشتن 500 میلیارد تومانی نسبت به واقعیت های موجود در شهر برآورد و در بودجه گنجانده شده است. البته رویه کم نوشتن در برآورد درآمدهای ناشی از تغییر کاربری و تعیین کاربری در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری نیز مثل بقیه آیتم های درآمدی ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی در حوزه شهرسازی تداوم داشته است و ما شاهد آن هستیم که برای تعیین کاربری عرصه در سال 1403 رقم 2 هزار و 143 میلیارد تومان درآمد پیشنهاد شده است.این پیشنهاد در حالی روی میز شورای شهر گذاشته شده است که تهیه کنندگان بودجه حواسشان نبوده است از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 از محل تعیین کاربری درآمدی بالغ بر 10 هزار و 932 میلیارد تومان توسط خزانه شهرداری وصول شده ، همچنین تهیه کنندگان لایحه بودجه در حالی برای سال آینده درآمد 504 میلیارد تومانی از محل تغییر کاربری را پیشنهاد کرده اند که از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه بابت تغییر کاربری رقم11 هزار و 548 میلیارد تومان درآمد از مودیان وصول کرده اند! به هر حال کم نوشتن درآمدهای ناشی از تخلف فروشی،شهر فروشی و ضابطه فروشی یکی از ویژگی های غیر قابل انکار بودجه سال 1403 شهرداری تهران است! کم نوشتن هایی که نمی توان گفت نتیجه بی دقتی تهیه کنندگان لایحه است و انطباق آن با برخی وعده ها و اظهارات زاکانی نشان گر آن است که این کم نوشتن ها با نیت و هدف خاصی انجام شده است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه کم نوشتن های لایحه بودجه سال1403 شهرداری تهران را محدود به درآمدهای شهرسازی ندانست و در ادامه با اشاره به درآمد مراکز فرهنگی افزود: درآمد حاصل از برج میلاد در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری صفر برآورد شده ، موضوعی که نه تنها مطابق واقعیت نیست بلکه حتی با آنچه شهرداری در لایحه متمم بودجه سال 1402 پیش بینی شده بود در تعارض است! یعنی شهرداری پیشنهادش در لایحه متمم بودجه ای که کمتر از بیست روز قبل از لایحه بودجه سال 1403 به شورا ارائه شده بود را برای سال 1403 قبول ندارد و رقم پیشنهادی 110 میلیارد تومانی درآمد حاصل از برج میلاد در سال 1402 را برای سال آینده صفر پیش بینی می کند! موضوعی که احتمالا پشت پرده هایی دارد و شهرداری برای درآمد برج میلاد در سال آینده خرج هایی پنهان و دور از چشم شورای شهر پیش بینی کرده است که قرار است در قالب درآمد،هزینه بدون درج اعداد در بودجه شهرداری از محل درآمدهای برج میلاد در چارچوب بودجه شرکتی این شرکت تابعه شهرداری تامین مالی و هزینه شود.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران تداوم با اشاره به تداوم کم نوشتن رقم درآمد حاصل از تبلیغات در بودجه سال آینده شهرداری گفت: درآمد حاصل از تبلیغات نیز از کم نوشتن در امان نمانده است و تهیه کنندگان بودجه سال 1403 با تکرار رقم 1 هزار و 50 میلیارد تومان درآمد مصوب در بودجه سال 1402 برای سال 1403 این منبع درآمدی را نیز مشمول کم نوشتن خود کرده اند، البته نویسندگان لایحه بودجه سال 1403 آنقدر حواس پرت بوده اند که یادشان نبوده است در لایحه متمم بودجه سال 1402 که کمتر از یک ماه پیش به شورای شهر ارائه شد رقم درآمد حاصل از تبلیغات در سال 1402 را با افزایش به رقم 1 هزار و 200 میلیارد تومان رسانده بودند! حالا اما در لایحه بودجه سال 1403 نظرشان تغییر کرده و برای سال آینده می خواهند درآمدشان از آنچه در متمم بودجه پیش بینی کرده بودند کمتر باشد!

شیخ رودی با اشاره به الزامات ذکر شده در بخشنامه بودجه سال 1403 شهرداریها که از سوی وزارت کشور برای اجراء به شهرداریها ابلاغ شده است به خبرنگار اکو ایران گفت:اگر ارقام پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران بر مبنای الزامات ذکر شده در جزء 2 بند ب ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال 1403 شهرداریها که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار گیرند ما شاهد آن هستیم که در پیشنهاد ارقام مربوط به درآمدهای « عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه»،«عوارض بلیط»،«ارزش افزوده طرح های توسعه شهری»،«عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی»،«عوارض نوسازی»،«عوارض بر مشاغل»،«هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک»و نیز« وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی» علاوه بر آنچه پیشتربه آن اشاره کردم ما شاهد کم نوشتن درآمد شهرداری در سال 1403 هستیم، البته تهیه کنندگان و نویسندگان لایحه بودجه بخش عمده این کم نوشتن ها را در بیش تر نوشتن درآمد حاصل از  عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی، بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری و... جبران کرده اند.این روند نشان دهنده آن است که در کنار بیش نوشتن های ناشی از خوش بینی و اتکا به مرز شکنی برای تحقق بودجه ما شاهد کم نوشتن های متاثر از انگیزه های سیاسی در لاپوشانی تامین مالی شهرداری از طریق اتکاء بر شهر فروشی، تخلف فروشی و ضابطه فروشی هستیم، البته در این میان بخشی از کم نوشتن های ناشیانه نیز در تنظیم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران رخ داده که نشان می دهد بی دقتی تهیه کنندگان بودجه در حدی بوده است که حتی حواسشان به آنچه در لایحه متمم بودجه سال 142 تهیه و به شورا ارائه کردند نبوده است،بی دقتی و کم حواسی که خروجیش در جلسه ارائه لایحه بودجه غلط و غلوط خواندن اعداد بودجه توسط زاکانی شده است.