بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بیشترین تلفات مربوط به نوروز سال ۱۴۰۲ بوده و کمترین آن متعلق به سال ۹۹.

آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی ضربه سر است.

در این ویدئو جزییات تصادفات رانندگی در بازه نوروز ۵ ساله اخیر را بررسی کردیم.