مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با دفاع از عملکرد شهرداری تهران می گوید: اولین سنگ بنای ساخت مسکن از سوی شهرداری در پایتخت در دوره مدیریتی او در پارلمان شهری بنا نهاده شده است. اما مرور اسناد و مصوبات نشان می دهد این موضوع به سال ها قبل از حضور مهدی چمران در مدیریت شهری باز می گردد.

بهروز شیخ رودی، کارشناس اقتصاد شهری توضیح می دهد که این اتفاق از چه زمانی شروع شده است.