فردین یزدانی در پاسخ به این سوال که «آیا دولت آینده برای خانه دارکردن بیشتر مردم راهی دارد یا خیر؟» می‌گوید: افزایش نرخ مالکیت در کشور به معنی افزایش ثروت است. برای آنکه این اتفاق رخ دهد نیاز است تا رشد پایدار اقتصادی بدون وابستگی به نفت رخ دهد که فعلا چنین تصویری برای کشور وجود ندارد.