برخی این دوراهی را سخت می‌دانند و می‌گویند دولت باید یک راه میانه را پیش بگیرد.

 اما صحبت‌های تیمور رحمانی، اقتصاددان نشان می‌دهد که در شرایطی که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، انتخاب و تشخیص اولویت نخست کار دشواری نیست.