آیا این تصمیم به نفع صنایع و اقتصاد چین تمام شد؟ آیا باید بر لزوم خودکفایی در حوزه مواد معدنی و خام اصرار کنیم؟ پیشرفت تکنولوژی چه جایگاهی در این معادلات دارد؟