برنامه اکوخبر

بوی تورم از بازار بین بانکی

نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۱۲ درصدرسیده که این میزان کمترین مقدار از پاییز سال گذشته تاکنون است.

سال گذشته نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده ای بالاتر از ۲۰ درصد و حتی بالاتر از سقف کریدور نرخ سود قرار گرفته بود. این نرخ کم کم کاهش پیدا کردو در ماه های اخیر روند نزولی به خود گرفته است. نرخ سود در بازار بین بانکی در ایران روی دیگر پایه پولی است و وقتی این نرخ کاهش پیدا کند، نشانه ای از افزایش چاپ پول است. پس کاهش این نرخ می تواند باعث افزایش تورم شود. اما چرا این نرخ کاهش پیدا کرده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد