به گزارش اکو ایران،  تزریق پول در هفته های نخست سال در دو سال 1400 و 1401 در بازار باز دو روند مختلف را از خود برجای گذاشته که نشان دهنده تغییرات سیاستگذاری پولی در این بازار در این دو مقطع حساس بوده است.

به طور کلی به صورت هفتگی عملیات بازار باز از سال 99 آغاز شده ودر آن با رصد وضعیت بانک ها از سوی بانک مرکزی و ابراز نیاز بانک ها به این نهاد به بسط پول پرداخته می شود. در کنار این بازار نیز بازار شبانه یا بازار بین بانکی قرار دارد که نرخ سود داد وستد در آن تعیین کننده نرخ سود بین بانکی است. متغیری که در هفته های اخیر روندی کاهشی داشته و بانک مرکزی سعی دارد تا آن را تا سقف 20 درصد تقلیل دهد.

بیش از 90 هزامیلیارد تومان تزریق پول در بازار باز  1401

در هفته نخست 1400 بانک مرکزی 6 هزار و 250 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق کرد. این در حالی بوده که در سال جاری 1401 رقم تزریق معادل با 94 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه این ارقام نشان می دهد در این مدت تزریق پول هزار و 400 درصد افزایش داشته است.این در حالی است که در بازار بین بانکی وضعیت متفاوت بوده است.

در بازار شبانه یا بازار بین بانکی که در آن بانک ها باتاریخ سررسید کوتاه مدت به یکدیگر وام داده و با نرخ سود مشخص این عملیات را انجام می دهند تزریق پول در سال 1400 برابر با 41 هزارو 260 میلیارد تومان بوده که در سال جاری سهمی صفر داشته است.

در نهایت مجموع بسط پول در دو بازار نشان می دهد در ابتدای سال گذشته مجموعا 47 هزار و 510 میلیارد تومان نقدینگی در بازار بسط داده شده که این رقم در ابتدای سال جاری در حدود 97.5 درصد رشد داشته است.

بازار باز

کاهش 0.8 واحد درصدی نرخ سود در بازار باز

به طور کلی عملیات بازار باز با تاریخ سررسید معلوم و نرخ سودی تعیین می شود که هر هفته بانک مرکزی ان را تعیین می کند. این نرخ در اولین هفته 1401 برابر با 19 درصد اعلام شده که کمترین میزن نرخ سود دربازار باز بوده است. 

این نرخ در اولین آغاز 1400 برابر با 19.8 درصد اعلام شده بود که تقریبا 0.8 واحد درصد بیشتر از آن چه اکنون ثبت شده بوده است.

به عبارت دیگر با وجود رشد بسط نقدینگی در بازار باز در عرض یک سال و تقریبا 15 برابر شدن بسط پول در بازار باز اما نرخ سود 0.8 واحد در صد کاهش داشته و تقریبا می توان گفت حجم بده بستان پولی بانک ها در بازار باز با هزینه کمتری انجام می شود.

تمایز دیگر این دو آغاز به درصد پذیرش اوراق توسط بانک مرکزی در دو بازار اشاره داشته است. در هر هفته به طور معمول بانک ها اوراقی را با مبلغی مشخص به بانک مرکزی پیشنهاد می دهند. این نهاد بنابر صلاحدید خود با بخشی از اوراق موافقت می کند و آن ها راخریداری کرده که درمعنای بسط نقدینگی در این بازار محسوب می شود. در همین رابطه عملیات بازار باز نشان می دهد در هفته اول فروردین 1400  بانک مرکزی با 58 درصد اوراق موافقت کرده و در هفته دوم این رقم برای بانک مرکزی برابر با 98.4 درصد بوده است. 

افزایش سهم درصد پذیرش اوراق می تواند نشان دهنده آن باشد که این سیاست بانک مرکزی در سال جدید انبساطی تر بوده و این سیاست انطباق بیشتری بر نیازمندی بانک ها دارد.

بازار باز