به گزارش اکوایران، روند عملیات بانک مرکزی در بازار باز مسیری نزولی را در سال جاری آغاز کرده است. حجم معاملات در این بازار به نحوی نشان دهنده میزان بحران نقدینگی در بانک ها و از سوی دیگر سیاست بانک مرکزی در مواجهه با این بحران است.

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار اقدام به فعالیت و بسط پول در بانک ها می کند. در بازار باز بانک مرکزی تصمیم گیرنده بسط پول در بازار و در بازار بین بانکی این نهاد ماهیتی منفعل دارد.

در همین رابطه مجموع بسط نقدینگی در بانک ها نشان می دهد وضعیت بسط نقدینگی در کل بازارهای مالی در حال کمتر شدن است.

کاهش بسط پول در بازار های بین بانکی در پایان اردیبهشت 1401

در آخرین هفته اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی در حدود 83 هزار و 850 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. 

بسط پول در بازار بین بانکی نیز در این مقطع برابر با 930 میلیارد تومان بوده که در مجموع بسط پول در بازاراهای مالی را به 84 هزار و 780 میلیارد تومان رسانید.

بررسی زوند بسط پول بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته های اخیر نشان می دهد این کمترین میزان تزریق پول در مجموع دو بازار در عملکرد هفتگی بانک مرکزی در سال 1401 بوده است.

علت عمده این کاهش تزریق پول در بانک ها به روند نزولی معاملات بازار باز بر میگردد که مهم ترین دلیل آن می تواند مسیر کاهشی بحران نقدینگی بانک ها باشد.

این کاهش همزمان با کمترین نرخ سود موزون در بازار بین بانکی بوده است.

نرخ سود

افت نرخ سود موزون بین بانکی در پایان اردیبهشت 1401

به طور کلی تزریق پول در بازار باز و بازار شبانه نرخ سود مشخصی دارد. در هفته های اخیر نرخ سود اعتبارات قاعده مند برابر با 22 درصد و نرخ سود بازار باز 19 درصد بوده است.

محاسبات نشان می دهد نرخ سود موزون تزریق پول بانک مرکزی در بازارهای مالی در هفته پایانی اردیبهشت ماه برابر با 19.03 درصد بوده که در بررسی های آماری این کمترین میزان  شاخص مذکور بوده است.

به عبارت دیگر در تزریق پول بانک مرکزی دربانک ها هزینه قرض پول بانک ها از بانک مرکزی در کمترین سطح خود در مقایسه با ماه های قبل قرارگرفته است

نرخ سود