به گزارش اکو ایران، روند معاملات در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی با اندکی کاهش نسبت به هفته های قبل مواجه شده و در  کانال 2 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

در این بازار دولت اوراق بدهی خود را به مشتریان خود یعنی بانک ها و نهادهای تامین سرمایه فروخته و از این طریق سعی دارد تا کسری بودجه خود را تامین کند.

برخی از تحلیلگران این بازار را مسیری امن برای درآمدزایی دولت دانسته و با توجه به آن که از این مسیر پایه پولی رشدی ندارد، از افزایش تورم جلوگیری به عمل می آید.

کانال 2 هزار میلیاردی خرید اوراق دولتی

در هفته پایانی خرداد ماه 1401 تقریبا 2 هزار و 130 میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت خریداری شده که نسبت به هفته قبل تقریبا 32 درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشته است.

در این بازار بورسی ها و نهادهای مالی مهم ترین مشتریان خرید اوراق از دولت هستند که بر اساس نرخ سود و تاریخ سررسید اراد عرضه شده در بازار اقدام به خرید می کنند.

در همین رابطه در هفته پایانی بهار 1401، سه دسته اراد در بازار عرضه شده است. اراد 105 تا 107.

بررسی ها نشان می دهد بیشترین خرید در این بازار، سهم اوراقی بوده که تاریخ سررسید کوتاه تر و البته نرخ سود کمتری داشته است.

در همین خصوص اراد 106 نرخ سود آن 21.5 درصد و تاریخ سررسید 14 ماهه داشته که جذاب ترین اوراق عرضه شده در این بازار بوده است.

اوراق بدهی دولتی

سهم بالاتر بانکی ها در خرید اوراق بدهی دولتی 

تفکیک خرید مشتریان در این بازار نیز نشان می دهد در مقطع مذکور در حدود هزار و 270 میلیارد تومان سهم بانک ها از خرید اوراق بوده است.

این درحالی است که در سمت مقابل بورسی ها 860 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در مجموع آمار و ارقام نشان می دهد در این مقطع سهم نهادهای مالی در تهیه اوراق به مراتب بالاتر از خرید بورس ها بوده و تقریبا 1.5 برابر بوده است.

اوراق بدهی دولتی