به گزارش اکو ایران، تاپایان هفته سوم تیر ماه در سال جاری هشت مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن حجم بالایی از اوراق به فروش رسیده است.

به طوری که طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای خرداد تا کنون هر هفته 2 هزار و 780 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که به نظر سطح بالایی می رسد.

در ادبیات اقتصادی ایران سه سال است که موضوع خرید و فروش اوراق بدهی مطرح می شود. طرح این موضوع یک هدف کلی دارد. تامین کسری بودجه با حداقل تورم زایی. کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند زمانی که دولت در این بازار اوراق بیشتری بفروشد درآمدزایی آن بیشتر شده و در نهایت نیاز به برداشت از تنخواه بانک مرکزی کمتر خواهد شد. پس رشد یکی از منابع مهم پایه پولی که با سرعت بیشتری مبدل به نقدینگی می شود متوقف شده و بنابراین از تورم زایی بیشتر جلوگیری می شود.

در همین رابطه دولت در هفته های اخیر قادر به فروش سطح بالایی بوده که البته یکی از دلایا آن را انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد درخصوص نرخ سود می دانند.

اوراق بدهی دولتی

بررسی روند هفتگی فروش اوراق بدهی دولتی

بانک مرکزی در هفته سوم تیر ماه اعلام کرد دولت در مجموع توانسته تا 2 هزار و 690 میلیارد تومان اوراق به مشتری های خود بفروشد.

مشتری ها در این بازار یعنی بانک ها و نهادهای بورسی. خریدارانی که هر هفته متقاضی خرید اوراق هستند دولت هم درآمد فروش خود را مستقیما به خزانه واریز می کند.

با این که روندهای آماری نشان میدهند در هفته اخیر 17 درصد از حجم اوراق فروخته شده کمتر شده اما یک موضوع مهم دیگر نشان از رونق کلی این معاملات در سال جاری داشته است.

اگر فروش هر هفته را با هم جمع بزنیم حاصل می شود 22 هزار و 200 میلیارد تومان. یعنی به طور متوسط در هشت مرحله سپری شده هفته ای 2 هزار و 770 میلیارد تومان از کسری بودجه مرتقع شده است.

مجموع اوراق خریداری شده دراین مدت به نوعی آن قدر بالا بوده که بتوان گفت رونق بازار هنوزپابرجاست.

اما عاملی که این رونق را تشدید کرده به باور برخی کارشناسان انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد در خصوص نرخ سود بوده است. چرا که مشتریان این بازار مانند هر مشتری دیگری بنابه مصالح خود خرید می کنند و سود خود را از هر معامله ارزیابی می کنند.  این همان نرخ سود اوراق بدهی است.

اوراق بدهی دولتی

رکوردزنی بی سابقه نرخ سود اوراق بدهی دولتی در هفته هشتم

در این مقطع از معاملات بازار اولیه تابولی بانک مرکزی نشان میدهد 490 میلیارد تومان را بانکها خریده اند که دو دسته اوراق را شامل شده است. اراد 106 بانرخ سود 21.5 درصد و اراد 107 بانرخ سود 22 درصد.

در مقابل نیز بورسی ها 2 هزار و 200 میلیارد تومان را از طریق پذیره نویسی در این بازار خریداری کرده اند که البته نرخ سود آن معادل با 22 درصد قلمداد می شود.

در نهایت محاسبات نشان می دهد دراین مدت نرخ سود موزون در بازار برابر با 21.96 درصد محاسبه شده که در هفته های سال جاری سابقه نداشته است. 

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز 21 درصد به ثبت رسیده است. به نوعی می توان گفت رشد نرخ سود در این بازار از مهم ترین عوامل جذابیت به شمار می رود که موجب شده تا در این 8 هفته در حدود 22 همت از کسری بودجه تامین شود.

اوراق بدهی دولتی