به گزارش اکوایران، روند متغیرهای پولی در خرداد ماه امسال تغییرات قابل توجهی را به ثبت رسانده است. در این ماه ضمن کاهش در متغیر پایه پولی اما نقدینگی روند صعودی را ثبت کرده و پول به عنوان یکی از مهم ترین اجزای این شاخص رکوردزنی 9 ساله داشته است. جزئی که برخی اقتصاددانان بخش مهم تورم ساز در کشور می دانند.

به طور کلی پایه پولی و نقدینگی در کشور از اجزای مهم سازنده تورم در اقتصاد بوده و کنترل آن ها گامی مهم در راستای کنترل تورم به شمار می آید. درهمین رابطه در پایه پولی مشاهده می شود این شاخص تا حدی کنترل شده است.

رشد منفی پایه پولی در خرداد 1401

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در آخرین ماه بهار 1401 تقریبا میزان پایه پولی به سطح 640 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود 2 هزار و 840 میلیارد تومان کاهش داشته است. این کاهش به لحاظ درصدی برابر با منفی 0.44 درصد بوده است.

اما تفکیک آماری نشان می دهد مهم ترین عامل در کاهش پایه پولی در این ماه به منفی تر شدن خالص سایر اقلام بانک مرکزی وابسته بوده است. اتفاقی که ریشه در کاهش مانده عملیات بازار باز و اثرات نرخ ترجیحی دارد.

پایه پولی

روند صعودی در رشد ماهانه نقدینگی 1401

حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال از مرز 5 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 5 هزار و 104 هزار میلیارد تومان رسید.

مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می دهد این شاخص با رشدی 3.3 درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد.

مقایسه سالانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال برابر با 37.8 درصد بوده و به لحاظ مقداری معادل با هزار و 238 هزار میلیارد تومان افزایش را ثبت کرده است.

البته بانک مرکزی مدعی است 2.5 واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازده ماهه در این متغیر برابر با 35.3 درصد بوده است. اما نکته مهم تر در بررسی این شاخص تغییرات ثبت شده در پول و شبه پول به عنوان مهم ترین بخش های آن است. در مقایسه مذکور مشاهده می شود حجم پول رشد بی سابقه ای را رقم زده و به بالاترین میزان خود در بازه 9 ساله رسیده است.

رکوردزنی رشد پول در خرداد 1401

نقدینگی در بخش تقاضا برابر با مجموع پول و شبه پول است. در این مقطع میزان شبه پول برابر با 3 هزار و 978 هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و 126 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

به طور کلی رشد ماهانه شبه پول در خرداد ماه امسال کمتر از 2 درصد بوده که حاکی از کاهش سرعت این متغیر در سال جاری است. این در حالی است که رشد حجم پول در کشور همچنان صعودی بوده و در خرداد ماه خیز بلندی را برداشته است.

در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد ماهانه حجم پول برابر با 11.1 درصد بوده و از ماه قبل تقریبا 283 هزار و 300 میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارتی این رشد یک رکورد بی سابقه در 10 سال گذشته بوده است.

به موازات رشد حجم پول، سهم پول از نقدینگی نیز در این برحه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و برابر با 22.1 درصد ثبت شده است. آمارها در این مقایسه نیز خبر از یک رکوردزنی دیگر دارد. بیشترین میزان سهم پول در بازه 9 سال اخیر.

در نهایت برخی تحلیل گران معتقدند افزایش سهم پول از نقدینگی می تواند ناشی از رشد بالای انتظارات تورمی در حال باشد. این موضوع موجب شده تا شاخص مذکور سیری صعودی گرفته و در نهایت رشد بیشتری در تورم را در ماه های آتی به ثبت برساند.

پایه پولی