به گزارش اکوایران، روند عملیات در بازار باز در هفته چهارم تیر ماه هم چنان ثابت مانده است. در این بازار بانک مرکزی با بسط پول در بانک ها سعی در مدیریت نقدینگی بانک ها داشته و از این جهت سعی می کند تا نرخ سود در بازار بین بانکی را نیز تنظیم کند.

بانک ها در این بازار اوراقی را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود و نیاز بانک ها با هر میزان که بخواهد موافقت می کند. این سهم اکنون برای چهارمین هفته متوالی در سطح 60 همت باقی مانده است.

قفل بسط پول در بازار باز

در هفته چهارم تیر ماه بسط پول در بازار باز برابر با 60 همت بوده که تقریبا 73 درصد میزان اوراق پیشنهادی بانک ها بوده است.

هر خرید و فروش در این بازار تاریخ سررسیدی داشته ونرخ سود مشخصی دارد. در این هفته نرخ سود بازار باز برابر با 21.21 درصد بوده که مشاهدات آماری در این معاملات نشان می دهد یک رکورد تاریخی بوده است.

بازار باز

سطح بالای معاملات در بازار بین بانکی

در کنار بازار باز دادو ستد دیگری نیز در بازاری موازی با بازار بین بانکی صورت می گیرد که به صورت روزانه برگزار می شود. در این بازار بانک های می توانند نیاز فوری خود را مرتفع سازند.

دامنه نرخ سود داد وستد در این بازار را نیز بانک مرکزی تعیین میکند. این کوریدور از 14 تا 22 درصد بوده که کف و سقف آن در اختیار بانک مرکزی است.

اعتبارات قاعده مند همان بسط پول بانک مرکزی در این بازار بوده که در این هفته به 28 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده است.

سطح بالای بسط پول در این بازار در حالی رخ داده که خبرها حاکی از کاهش حجم معاملات در این بازار بوده است.

از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی نیز با ثبت 21.31 درصد بالاترین سطح را در یک سال ونیم گذشته داشته است. اتفاقاتی که به نوعی نشان می دهد در این بازار عرضه روندی کاهشی داشته و نهادهای مالی با کسری مواجه شده اند.

بازار باز