به گزارش اکو ایران، روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر مسیری ثابت داشته و در مرز 70 همت ثابت باقی ماند. بانک مرکزی با رصد و فعالیت در دو بازار سعی می کند تا نرخ سود بین بانکی و حجم نقدینگی بانک ها را مدیریت کند. 

زمانی که در بازار بین بانکی بانک مرکزی سیاست را مدیریت نرخ بهره قرار داده و سعی می کند تا نرخ سود بین بانکی را کنترل کند، در واکنش به آن تزریق پول در بازار باز و بازار بین بانکی را افزایش می دهد. در همین رابطه در بازار باز هفته های اخیر، تزریق بانک مرکزی صعودی شد.

رشد معاملات بانک مرکزی در بازار باز

در هفته اخیر بانک مرکزی نزدیک به 70 همت اوراق از بانک ها خریداری کرد . مهم ترین ابزار در بده بستان بانک ها و بانک مرکزی در این بازار خرید وفروش اوراق بدهی است. این اوراق تاریخ سررسید 7 روزه و نرخ سود معلوم دارد. درهمین رابطه نرخ سود در این هفته با 0.3 واحد درصد رشد به 20.3 درصد رسید. بنابراین هر تزریق پول در بازار باز همراه با یک جذب نقدینگی در این معاملات است. 

در نهایت در  معاملات بازار باز کسر پول قرض شده از بانک ها از پولی که در این نهاد ها در هر هفته تزریق شده برابر با مانده نقدینگی در بانک ها بوده که مستقیما در پایه پولی محاسبه می شود.

آمارها تا پایان مرداد ماه نشان می دهد این رقم در مقطع کنونی به مرز 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی با قبض نقدینگی از بانک ها در حال کاهش این متغیر بوده که اکنون دوباره سیری صعودی گرفته است.

برخی تحلیلگران این شاخص را در بازار باز متغیری مهم در اقتصاد دانسته و معتقدند می تواند سهمی فزاینده در پایه پولی داشته و تورم زایی به همراه داشته باشد. این شاخص اکنون نسبت به ماه گذشته در حدود 18 درصد رشد داشته است.

پایه پولی