سیف علت اینکه دولت‌ها هم به دلیل تمایل به دریافت مالیات از چند و چون این نحوه حسابرسی در بانک‌ها گذشته اند.