در بخش مصرف خانگی و آب شرب هم که تنها شش درصد مصرف آب کشور را تشکیل می‌دهد، تلفات آب به دلیل خرابی شبکه سبب می‌شود که تمامی آب کشور به صورت بهینه به مصرف‌کننده نهایی نرسد و هزینه زیادی به شبکه آب و محیط زیست کشور وارد شود.