نادر نوربخش، پژوهشگر مسائل اروپا گفت که به این دلیل بعد از جنگ روسیه و اوکراین، انشقاقی بین این رهبران این جناح‌ها ایجاد شد و بخشی همچنان حامی روسیه و بخش دیگر به دلیل جنگ اوکراین منتقد پوتین شدند. همچنین ویلدرز، برنده انتخابات هلند در مورد اوکراین گفته که نباید تسلیحات نظامی به این کشور بفرستند.