درهمین رابطه طبق داده‌های وزارت کشور نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول به کمتر از ۴۰ درصد رسید اما در مرحله دوم بخشی از این کاهش جبران شد.

به عبارت دیگر با این که مشارکت سیاسی مسیر ۵ دوره‌ای خود را تغییر داد و افزایشی شد، اما هنوز بیش از نیمی از واجدین پای صندوق‌های رای نیامدند.

به طور کلی مشارکت را می‌توان به نوعی سرمایه اجتماعی دانست. شاخصی که به اعتقاد برخی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر دولت است. اکنون اما رئیس دولت جدید با چالشی جدی مواجه است.