.

عقیده دارد که افزایش قیمت دلار و توزیع ارز باید به صورت آزاد باشد

ارز به صورت مستقیم در اختیار کسانی قرار گیرد که واقعاً به آن نیاز دارند

 از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند

 این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود