شکستن انحصار خودرو و تولید لوازم خودرو برای رقابت صحیح