به گزارش اکوایران، فقر یکی از معضلات اثرگذار بر ابعاد مختلف جوامع نظیر سیاست، اقتصاد، امنیت و سلامت است. به همین دلیل نهادهای مختلف همواره به دنبال مساعدت از افراد کم برخوردار با هدف جلوگیری از گسترش فقر هستند. یکی از مهم‌ترین نهادهای متولی حمایت اجتماعی از افراد مستضعف در ایران کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

بررسی داده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نشان می‌دهد، در سال 1401 استان تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین استان ایران نزدیک به 3 درصد از مددجویان کل کشور را داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست 1402 خانوارهای تحت حمایت دارای سرپرست مرد در این استان کاسته شده است.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در استان تهران طی شش ماه نخست امسال خانوارهای شهری تحت پوشش، وزن بیشتری نسبت به خانوارهای روستایی برخوردار از حمایت کمیته امداد داشته‌اند. به بیان دقیق‌تر در بازه مورد بررسی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در مناطق شهری 6.5 برابر خانوارهای تحت پوشش ساکن مناطق روستایی بوده‌اند.

شواهد حاکی از آن است که در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، خانوارهای مناطق شهری تحت حمایت کمتر شده‌اند. درمقابل این تعداد برای خانوارهای روستایی افزایش یافته است.

حمایت کمیته امداد از خانوارهای تهرانی به این طرح محدود نمی‌شود. این نهاد حمایت از افراد کم برخوردار را از طریق دو طرح «خودکفایی» و «محسنین» نیز داشته است. طرح محسنین افراد زیر 18 سال غیر یتیم را طبق ضوابط و در صورت نیاز حمایت می‌کند. مددجوی طرح خودکفایی نیز مهارت درآمدزایی بالاتر از حداقل حقوق مصوب قانون کار را طی یک دوره زمانی معین کسب می‌کند.

در نیمه اول سال جاری 44 هزار و 730 خانوار از حمایت‌ در قالب این دو طرح بهره‌مند شده‌اند که 47 درصدشان تحت پوشش طرح محسنین و 52.8 درصدشان تحت حمایت طرح خودکفایی بوده‌اند. این تعداد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

021114

کاهش مددجویان تهرانی در نیمه اول 1402

استان تهران با جمعیت بالغ بر 14.2 میلیون نفری، پرجمعیت ترین استان کشور بوده و حدود  16.7 درصد از مردم ایران را در خود جای داده است. بررسی داده‌های منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران حاکی از آن است که در شش ماه نخست امسال 72 هزار و 156 خانوار دارای سرپرست مرد و زن و ساکن مناطق شهری و روستایی، تحت پوشش این نهاد بوده‌اند.

این تعداد در مقایسه با سال گذشته رشد منفی 1.9 درصدی داشته است. به بیان دیگر در شش ماه نخست امسال از هر 100 خانوار تحت پوشش کمیته امداد، تقریبا 2 خانوار از حمایت این نهاد خارج شده‌اند. اما از میان خانوارهایی که از دایره پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند، تعداد خانوارهای با سرپرست زن بیشتر بوده یا خانوارهای با سرپرست مرد؟

کاهش سهم خانوارهای تهرانی با سرپرست مرد از حمایت کمیته امداد

از  مجموع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان تهران در نیمه اول سال جاری، 78.8 درصد را خانوارهای با سرپرست زن و بالغ بر 21 درصد را خانوارهای با سرپرست مرد تشکیل داده‌اند. بنابراین در شش ماه نخست امسال تعداد خانوارهای تحت پوشش با سرپرست زن در استان تهران بیشتر بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش ماه نخست 1402در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1401، نزدیک به 10 درصد از خانوارهای تهرانی با سرپرست مرد، از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج شده­‌اند. این در حالی است که خانوارهای با سرپرست زن تحت پوشش این نهاد حدود 0.5 درصد بیشتر شده‌اند. گزارش‌ها همچنین خبر از آن می‌دهد که افراد تحت حمایت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی هستند.

حمایت از شهرنشینان کم برخوردار در استان تهران

طی نیمه اول امسال خانوارهای برخوردار از حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران در مناطق شهری 86.5 درصد بوده است. در مقابل افراد تحت پوشش مناطق روستایی 13.5 درصد بوده است. بنابراین به صورت کلی در تابستان امسال حمایت کمیته امداد امام خمینی از خانوارهای کم برخوردار ساکن مناطق شهری استان تهران، بیشتر از خانوارهای ساکن مناطق روستایی بوده است.

مطالعه ارقام نشان می‌دهد در نیمه اول 1402 در مقایسه با نیمه اول سال گذشته، خانوارهای تحت پوشش در مناطق شهری 7.5 درصد کمتر شده‌اند اما در سوی دیگر خانوارهای روستایی تحت پوشش افزایش 50 درصدی داشته‌اند. بنابراین طی نیمه اول 1402 خانوارهای تحت حمایت این کمیته در مناطق روستایی بیشتر شده‌اند.

البته باید توجه داشت که همچنان خانوارهای شهری تحت پوشش کمیته امداد حدود 6.5 برابر خانوارهای روستایی بهره‌مند از این حمایت هستند.  خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد این استان به همین تعداد محدود نمی‌شوند و این نهاد طرح‌های دیگری نیز در راستای حمایت از خانوارهای محروم داشته است.  

021114

محرومیت‌زدایی با طعم کارآفرینی برای 23 هزار مددجوی تهرانی

حمایت کمیته امداد به طرح حمایت از سرپرستان خانوار محدود نمی‌شود. این نهاد انتفاعی غیردولتی در قالب دو طرح «محسنین» و «خودکفایی» هم از 44 هزار و 730 خانوار استان تهران حمایت کرده است.

هدف از طرح محسنین مددجویی از افراد زیر 18 سال غیریتیم است که طبق دستورالعمل‌های کمیته امداد نیازمند کمک هستند. در استان تهران طی نیمه اول امسال 21 هزار و 105 خانوار، در قالب طرح محسنین تحت حمایت قرار گرفته‌اند. این تعداد در مقایسه با نیمه اول سال گذشته افزایش 22.5 درصدی داشته است.

در طرح خودکفایی نیز این نهاد به دنبال آن است که ظرفیت درآمدزایی بالاتر از حداقل حقوق مصوب قانون کار را طی یک دوره زمانی معین برای مددجوی مورد حمایت خود فراهم کند. در شش ماه نخست سال جاری، 23 هزار و 625 خانوار از طرح خودکفایی در استان تهران بهره مند شده‌اند.

خانوارهای تحت پوشش طرح خودکفایی در استان تهران، طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1401، 32 درصد افزایش داشته‌اند. بدین ترتیب به صورت کلی در نیمه اول سال 1402 در دو طرح محسنین و خودکفایی، 9 هزار و 613 خانوار جدید به حمایت شوندگان کمیته امداد افزوده شده‌اند.