در این مقاله با ذکر اینکه تحریم های ایران پس از انقلاب و بعد از اشغال سفارت آمریکا آزاد شده و حدود ۴۰ سال است کشور با تحریم های مختلفی مواجه بوده، اما مبدا زمانی را از چند سال بعدتر قرار داده است.

در گفتگوی اکوایران با پرفسور هاشم پسران، به درس مهمی پرداخته ایم که تصمیم گیران اقتصادی باید در این ۴ دهه آموخته باشند.