در این مدت با توجه به شیوه مذاکرات و رفتارهای طرفین مذاکره کننده، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفتند.

یکی از مهمترین اثر این تحریم‌ها، تحریم فروش نفتی ایران بود که باعث شد درآمد کشور به شکل واضحی افت می‌کند. باتوجه به دور جدید مذاکرات، به مانند گذشته باید منتظر نتیجه آن بود.