وی ادامه داد: این مصوبه باعث توقف چرخه تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و… می شود. باید برای تقاضای بیشتر دستور توقف یا اجرای درست قانون با رییس مجلس مکاتباتی انجام شود.