او ادامه داد: سال گذشته در زمینه صادرات سرب و روی با کاهش ۶۰  درصدی همراه بودیم.