بسیاری علت این نوسانات و رشد ارزش ین را محصول مداخله ارزی ژاپن و وقایع اقتصادی آمریکا می‌دانند که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به تفصیل درباره آن صحبت می‌کند.