چرا این برنامه‌ها مطابق هدف‌گذاری‌ها پیش نرفتند؟ آیا اشکال کار در هدف‌گذاری بوده یا در مسیر اجرا مشکلاتی وجود داشته است؟

محمود اولاد - کارشناس ارشد اقتصاد - معتقد است برنامه‌های توسعه قبلی رؤیابافی بوده‌اند، اما در مورد برنامه هفتم توسعه فقط رؤیابافی نیست.

به گفته او اشتباه محاسباتی و بازنگری در طرح‌های فرادست شهری به شکلی که توسعه شهرها را در گرو نهادها درمی‌آورد، از جمله اشکالات اساسی این برنامه است.

او توصیف جالبی از این برنامه را در «متراژ» ارائه می‌دهد.