اکنون نیز شواهد بازار مسکن حاکی از ورود آن به یک دوره رکود است. با این حال مدیر بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است داستان بازار مسکن از اوایل سال ۹۷ نسبت به دوره های قبلی کاملا متفاوت است.

فردین یزدانی با تاکید برشاخصه های متفاوت بازار مسکن در این دوره، دلایل اینکه چرا بازار مسکن در دهه جدید به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری به مسیر جدیدی وارد می شود را توضیح می دهد.