از همین رو این سوال مطرح است که در شرایط فعلی سیاستگذار چه در حوزه شهری و چه در حوزه ملی چه راهکاری برای تغییر وضعیت این بازار می تواند اتخاذ کند؟

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی به این سوال پاسخ داده است.

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت