در این همایش سخنرانان در خصوص ناترازی انرژی در کشور بحث و بر بهبود زیرساخت ها تاکید کردند. 

ما دومین دارنده گاز در دنیا و سومین دارنده نفت در دنیا هستیم و همه این عوامل باید باعث می‌شد که جایگاه منحصر به فردی داشته باشیم، اما این موضوع به یک بحران تبدیل شده است. 

در این همایش صاحبنظران بهترین راه برون رفت از معضل ناترازی انرژی را سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دانستند. 

به گفته سخنرانان تنها راه حل ناترازی اصلاح قیمت نیست و در این موقعیت باید تجدید نظر اساسی در حکمرانی انرژی داشته باشیم و مساوات در انرژی به عدالت در انرژی تبدیل شود.