سعید مدنی در برنامه ویراژ از کارگاه‌های قطعه‌سازان در خارج کشور و واردات توسط آنها در دورانی می‌گوید که قیمت ارز، توجیه ساخت داخل را پایین آورده بود.